Φιλοπατρία

Μετά την σωτηρία κι άλλη ΠΑΣΟΚιά! Είναι μάστορες οι άνθρωποι.

Posted on: 31 Μαρτίου, 2012

Φράση, που επιχειρείται, με τροπολογία να μπει σε άρθρο του Καλλικράτη, προκαλεί υποψίες στο θέμα της παράβασης καθήκοντος αιρετών

Υποψίες για ευνοϊκή μεταχείριση έκπτωτων τοπικών αρχόντων, προκαλεί μια φράση, που επιχειρείται, με τροπολογία, να μπει εμβόλιμα σε άρθρο του καλλικρατικού νόμου (Ν.3852/2010), σύμφωνα με καταγγελίες δημοτικών συμβούλων δήμων της περιφέρειας.

Μεταξύ των διατάξεων, που προτείνονται για τροποποίηση στο νομοσχέδιο, το οποίο επεξεργάζεται η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπως καταγγέλλεται, περιλαμβάνεται και η τροποποίηση του άρθρου (236) που αναφέρεται στην αυτοδίκαιη έκπτωση από το αξίωμά τους, περιφερειαρχών, δημοτικών αρχόντων και δημοτικών συμβούλων εξαιτίας καταδίκης.

Συγκεκριμένα, στο τέλος της φράσης «…καθώς και για παράβαση καθήκοντος…», προστίθεται «…εφόσον κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού προξενείται οικονομική βλάβη στον δήμο, στην περιφέρεια, ή στα νομικά τους πρόσωπα».

  • Η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης είδησης έγινε από τον Αγγελιοφόρο , το Newsit και άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Στο άρθρο 236 του καλλικρατικού νόμου (Ν.3852/2010) με τίτλο «Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης» του συγκεκριμένου νόμου, όπως δημοσιεύεται στο Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αναφέρεται σαφώς ότι «οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους, αν -μεταξύ άλλων- καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωροδωκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος».

Ακριβώς σε αυτό το σημείο προτείνεται η προσθήκη της συγκεκριμένης φράσης που έχει ξεσηκώσει τις αντιδράσεις.

 

Αν προστεθεί η παραπάνω φράση,  τίθεται ουσιαστικά σε ισχύ το προηγούμενο καθεστώς και συγκεκριμένα η διάταξη του άρθρου 146 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με τον ν.3463/ 2006 (ΦΕΚ 114Α) . σύμφωνα με την οποία το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιας έκπτωσης σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για παράβαση καθήκοντος,  επιβάλλεται μόνο όταν από το σκεπτικό ή διατακτικό της απόφασης προκύπτει οικονομική βλάβη στο φορέα ως συνέπεια της παράβασης καθήκοντος.

Επομένως επέρχεται  τροποποίηση του άρθρου 236, έτσι ώστε για την παράβαση καθήκοντος να τίθεται σε έκπτωση ο αιρετός, εφόσον από τη διάταξη του αδικήματος αυτού προξενείτε οικονομική βλάβη στο φορέα.

O Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) σε σειρά ετήσιων εκθέσεων του, τονίζε ότι η πλειονότητα των υποθέσεων διαφθοράς και κακοδιοίκησης αφορούσε OTA A’ και Β΄βαθμού. Τονίζεται δε, ότι το συμπέρασμα από τις ετησιές εκθέσεις για τα 2003 – 2010 (μέχρι την έλευση της Διοικητικής Μεταρρύθμισης Καλλικράτης) παραμένει αμετάβλητο  :

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι κυρίως μέχρι τώρα οι ΟΤΑ α ́ βαθμού αλλά και οι β’ βαθμού σε μικρότερο βαθμό, εμπλέκονται σε πολλές περιπτώσεις κακοδιοίκησης η οποία όπως είναι γνωστό οδηγεί αρκετές φορές και στη διαφθορά ή ευνοεί την ανάπτυξή της. Η άσκηση της εξουσίας εκ μέρους αρκετών αιρετών αρχόντων στα όρια της νομιμότητας ή και πέραν αυτής, η απότομη και χωρίς προηγούμενη οργάνωση της απαιτούμενης υποδομής μεταβίβαση σ’ αυτούς αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση, οι ανεπαρκείς έλεγχοι της κεντρικής διοίκησης, οι ανεπαρκείς μελέτες για την εκτέλεση έργων, που πολλές φορές γίνονται σκοπίμως για να δικαιολογηθούν πρόσθετες εργασίες, ακόμη η έγκριση αποφάσεων των ΟΤΑ εκ μέρους της εποπτευούσης αρχής μόνο δια της παρόδου της προθεσμίας προς αναπομπή και κυρίως η έλλειψη δυνατότητας ελέγχου εκ μέρους της ∆ιοίκησης των δημοτικών επιχειρήσεων είναι μερικοί από τους παράγοντες που ευνοούν την κακοδιοίκηση και διαφθορά στο χώρο της Τοπικής Aυτοδιοίκησης, καθημερινώς δε διαπιστώνονται υπεξαιρέσεις σε βάρος των ταμείων των ∆ήμων, αποτέλεσμα μη επαρκούς ελέγχου εκ μέρους των ∆ημάρχων. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις ετήσιες εκθέσεις μας για τα έτη 2003 έως 2009 αλλά και από την παρούσα.

Οι τομείς που επικεντρώνεται η κακοδιοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι κυρίως οι πολεοδομίες, το περιβάλλον, οι μεταφορές, τα δημοτικά έργα, οι άδειες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (η συζήτηση για τη λήψη των αποφάσεων για την ανάκληση των παράνομων αδειών, πολλές φορές τοποθετούνται τελευταίες στην ημερήσια διάταξη των ∆ημοτικών Συμβουλίων, με αποτέλεσμα να μη συζητούνται και να ανακαλούνται τελικώς μόνο σε νεκρές από άποψη δραστηριότητας περιόδους), οι δημοτικές επιχειρήσεις που είναι σχεδόν όλες ελλειμματικές, ενώ παράλληλα σε πολλές περιπτώσεις οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πολίτες είναι ελλιπείς. Επίσης σημαντική σύμπτωμα κακοδιοίκησης και κατάφωρης παραβίασης της νομιμότητας αποτελεί και η άρνηση εκτέλεσης ή συμμόρφωσης τωνΟΤΑ και των δύο βαθμών με τις δικαστικές αποφάσεις. (ΓΕΔ, ετήσια έκθεση 2010, σελ 45)

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι οι τομείς που εστιάζονται κυριώς η κακοδιοίκηση και η διαφθορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η πολεοδομία, το αστικό και φυσικό περιβάλλον, οι μεταφορές , τα δημόσια έργα και άδειες καταστημάτων δημοσιονομικού ενδιαφέροντος. Τα προβλήματα αφορούν επίσης, στη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Επιπρόσθετα έχουν εντοπιστεί φαινόμενα αδιαφανών διαδικασιών σε προσλήψεις, συμβάσεις έργου και απευθείας αναθέσεων έργων κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Eκείνο που είναι πρόδηλο, είναι το γεγονός ότι τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης των ΟΤΑ, συσχετίζονται με ένα πλήθος αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στους αιρετούς σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Οι αιρετοί άρχοντες μπορεί να διαπράξουν σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρμοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.Η παράβαση καθήκοντος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συσχετίζεται όμως,  με την επέλευση σκοπούμενης οικονομικής βλάβης στο φορέα (Δήμο, Περιφέρεια) , καθώς κάτι τέτοιο στη πληθώρα των περιπτώσεων δεν μπορεί να αποδειχθεί υπό την έννοια του σαφώς προσδιοριζόμενου κατά χρηματική ποσότητα προσδιοριζόμενου μεγέθους της.

Ο Νόμος 3852/2010 » Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, έδωσε μεγάλη έμφαση στη σύσταση ελεγκτικών μηχανισμών (με τον Ελεγκτή Νομιμότητας και την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ) που θα προάγουν τη λογοδοσία, το έλεγχο των δαπανών και τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών στους νέους δήμους και τις περιφέρειες. Είναι λυπηρό να επανέλθουμε με πλάγιους τρόπους μέσω της προσθήκης ύποπτων φράσεων, σε προηγούμενα καθεστώτα  διοικητικής νομολογίας τα οποία πολύ πιθανό μάλιστα να έχουν και αναδρομική ισχύ, επιβραβεύοντας αιρετούς  που ενδημούσαν ως θύλακες κακοδιοίκησης και διαφθοράς, με τη κατασπατάληση δημοσίων πόρων και την αποδόμηση κάθε έννοιας κράτους δικαίου.

ΠηγήΠολύ καλός χρονισμός των δημοσιογράφων που έπιασαν την π..ά στο αέρα. Μπράβο!!!

Γιατί μιλάω για πασοκιά; Επειδή στο μυαλό μου γυρνάει η φράση του «σιδερένιου»: «Είπαμε, να κάνει ένα δώρο στον εαυτό του, αλλά όχι και 500 εκατομμύρια».

Διάφορα

Άδεια Creative Commons
Αυτό το εργασία χορηγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα .

View blog authority

«Οποιαδήποτε κοινωνία παραχωρήσει λίγη ελευθερία για να κερδίσει λίγη ασφάλεια δεν αξίζει τίποτε από τα δύο και θα χάσει και τα δύο.»


Βενιαμίν Φραγκλίνος
My blog is worth $3,951.78.
How much is your blog worth?


Ακριβός αέραςturkey-greece.


Δημοψήφισμα dimopsifismaDrop flagcounter.com
drop flagcounterΒγάλε μετά συμπέρασμα
5η Φάλαγγαprodotes


«Ο χρυσός υπήρξεν ανέκαθεν ο μόνος σεβαστός εν τω κόσμω θεός, προφήται δε αυτού οι Εβραίοι.»

«Η Πάπισσα Ιωάννα»
Εμμανουήλ ΡοΐδηςΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ


«Δεν απαιτείται πλειοψηφία για την επικράτηση, αλλά μάλλον μια οργισμένη, ακούραστη μειοψηφία, παθιασμένη να βάζει φωτιές ελευθερίας στους θαμνότοπους στα μυαλά των ανθρώπων.»

Σάμιουελ Άνταμς (1722-1803)


web counter


«Για να μάθεις ποιος σε κυβερνά ανακάλυψε απλά ποιους δεν έχεις την άδεια να επικρίνεις.»

Βολταίρος


Αρχείο

RSS Ειδήσεις: Ελλάδα από το Google

Οι πίσω μου Σελίδες

Κατηγορίες

Πατριώτης


"Στο ξεκίνημα μιας αλλαγής ο πατριώτης είναι ένας δυσεύρετος άνθρωπος, γενναίος, μισημένος και περιφρονημένος. Όταν ο αγώνας του πετυχαίνει, και ο δειλός συμπράττει μαζί του, γιατί τότε δεν στοιχίζει τίποτα να είσαι πατριώτης."

Σημειωματάριο 1904
Μάρκ Τουαίην (Σάμιουελ Κλέμενς)


free counters

"Εάν ο αμερικανικός λαός επιτρέψει ποτέ στις ιδιωτικές τράπεζες να ελέγξουν την έκδοση του νομίσματός του πρώτα με τον πληθωρισμό, κατόπιν με τον αποπληθωρισμό, οι τράπεζες... θα στερήσουν τους ανθρώπους από όλη την περιουσία τους, έως ότου τα παιδιά τους να ξυπνήσουν άστεγα στην ήπειρο που οι πατέρες τους κατάκτησαν..."

Θωμάς Τζέφερσον

ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

O ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΘΗ ΣΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΕΙ ΜΑΖΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Η μαζική ”Ελληνοποίηση” αλλοδαπών είναι πολύ σοβαρό γεγονός με συνέπειες - τίς οίδε θετικές ή αρνητικές - για να αφεθεί στην διάκριση του κ. Παυλόπουλου, ο οποίος προφανώς ενδιαφέρεται για ψήφους. Σας παρακαλώ να αντιδράσετε πριν μετατραπούμε σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και δούμε φαινόμενα ανάλογα με αυτά των Δυτικών μεγαλοπόλεων… Σταδιακό εξισλαμισμό… Οι αγώνες και το αίμα των προγόνων μας μας καλούν να αντιδράσουμε με κάθε σύννομο τρόπο μέσα στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης και ελευθερίας

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΘΗΤΕ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 210 3744000

ΑΝΑΜΕΤΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

Leonidas C. Aposkitis

Στατιστικά Ιστολογίου

  • 363.312 επισκέψεις

Προδότης

Ένα έθνος μπορεί να επιζήσει από τους ανόητους και ακόμα και τους φιλόδοξούς του. Αλλά δεν μπορεί να επιζήσει από την προδοσία στο εσωτερικό του.Ένας εχθρός προ των πυλών είναι λιγότερο τρομερός γιατί είναι γνωστός και κρατά την σημαία του υψωμένη.
Αλλά οι προδότες που κινούνται μεταξύ των εγκλείστων ελεύθερα, οι δικοί τους ύπουλοι ψίθυροι που σιγοψιθιρίζονται μέσα σ’όλες τις αλέες, ακούονται μέχρι τις αίθουσες της κυβέρνησης της ίδιας... γιατί ο προδότης δεν φαίνεται καθόλου ως προδότης:
Μιλά με εκφράσεις γνωστές στα θύματά του, και φορά τα πρόσωπά τους και τα ενδύματά τους, απευθύνεται στη μικροψυχία που βρίσκεται βαθιά στις ψυχές όλων των ανθρώπων.
Σαπίζει τη ψυχή ενός έθνους, εργάζεται κρυφά και άγνωστος στη νύχτα για να υπονομεύσει τους στυλοβάτες της πόλης μολύνει το πολιτικό σώμα έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να αντισταθεί. Ο δολοφόνος πρέπει να είναι λιγώτερο τρομακτικός.

—Κικέρωνας


Bookmark and Share

Λευτεριά στον Δ. ΠαπαγεωργίουΚατά προπαγάνδας! (Απο το http://xilapetres.blogspot.com)


Η "πλήρης υπευθυνότητα για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, βρίσκεται αντικρυστά στους ώμους των διεθνών εβραίων τραπεζιτών. Είναι υπεύθυνοι για τα εκατομμύρια των νεκρών και του θανάτου ". -- Αμερικανικό Κογκρέσο – U.S. Congress - Record 67th Congress, 4. Sitting, Senate Document nr. 346)


"Η μπολσεβικική επανάσταση στη Ρωσία ήταν η εργασία του εβραϊκού προγραμματισμού και της εβραϊκής δυσαρέσκειας. Το σχέδιό μας είναι να έχουμε μια νέα παγκόσμια τάξη. Ότι ελειτούργησε τόσο θαυμάσια στη Ρωσία, πρόκειται να γίνει πραγματικότητα για ολόκληρο τον κόσμο." -- Το περιοδικό Αμερικανός Εβραίος, 10, Σεπτέμβριου 1920


"Με τη χρησιμοποίηση της νέας πολιτικής εξόριστων άθεων [ οι Σιωνιστές] προκάλεσαν και αύξησαν τον αντισημιτισμό στην Ευρώπη που οδήγησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παγκόσμιο μποϊκοτάρισμα ενάντια στη Γερμανία το 1933 και η υστερότερη γενικευμένη δήλωση πολέμου ενάντια στη Γερμανία, που άρχισε από τους σιωνιστές ηγέτες και το παγκόσμιο εβραϊκό συνέδριο. . ."-- ραβίνος Schwartz, New York Times, 30 Σεπτεμβρίου 1997


Τυχαίο ιστοσημείωμα
σ’ αυτό το ιστολόγιο


Εγγραφείτε στην
ΦιλοπατρίαSite Meter"Πρέπει να καταλάβετε, οι κορυφαίοι μπολσεβίκοι που ανέλαβαν την Ρωσία δεν ήταν Ρώσσοι. Μισούσαν τους Ρώσους. Μισούσαν τους χριστιανούς. Καθοδηγούμενοι από εθνοτικό μίσος βασάνισαν και έσφαξαν εκατομμύρια Ρώσους χωρίς ίχνος ανθρώπινης μεταμέλειας. Δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Ο Μπολσεβικισμός διέπραξε την μεγαλύτερη ανθρώπινη σφαγή όλων των εποχών. Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου είναι αδαείς και αδιάφορο για αυτό το τεράστιο έγκλημα είναι η απόδειξη ότι τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι στα χέρια των δραστών. "-

Σολζενίτσιν


GreekBloggers.com

del.icio.us

RSS Ροές

  • Παρουσιάστηκε σφάλμα. Το κανάλι ίσως είναι εκτός λειτουργίας. Δοκιμάστε αργότερα.

Twitter Updates

Σφάλμα: Βεβαιωθείτε ότι ο λογαριασμός του Twitter είναι δημόσιος.
drop feedjit τοο
drop_feedjit_τοο"Share this blog" Facebook Twitter More...
Αρέσει σε %d bloggers: